Vloga Sveta Romske Skupnosti Republike Slovenije

Svet romske skupnosti Republike Slovenije daje predloge, pobude in mnenja v zadevah iz svoje pristojnosti Vladi Republike Slovenije, Državnemu zboru Republike Slovenije, Državnemu svetu Republike Slovenije, raznim ministrstvom in drugim državnim organom, organom samoupravne lokalne skupnosti ter ostalim pristojnim inštitucijam.

Dejavnosti Sveta romske skupnosti RS so sestavljene iz naslednjih nalog:
- Spremlja in obravnava položaj pripadnikov romske skupnosti;
- Obravnava in daje predloge ter pobude o vprašanjih, ki se nanašajo na položaj pripadnikov romske skupnosti in    njihove pravice;
- Dejavno sodeluje pri uresničevanju razvojnega programa, zlasti pri programih in razreševanju vprašanj, ki se      nanašajo na položaj in razvoj romske skupnosti;
- Obravnava vprašanja, povezana z ohranjanjem romskega jezika in kulture;
- Sodeluje z romskimi društvi in drugimi njihovimi organizacijami, Zvezo Romov Slovenije in romskimi svetniki;
- Prizadeva si za izboljšanje položaja romske skupnosti v Sloveniji;
- Skrbi za ohranitev identitete in posebnosti romske skupnosti, še posebej pri vzgoji in izobraževanju romskih otrok,     ter ohranjanju in razvijanju romske kulturne dejavnosti ter informiranju.