Katalog informacij javnega značaja: Svet romske skupnosti Republike Slovenije 


1. Osnovni podatki o katalogu:

Naziv organa:  Svet romske skupnosti Republike Slovenije
Naslov: Lendavska 16/a, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 526 1304
E-naslov: rskupnost@siol.net
Odgovorna oseba: Jožef Horvat Sandreli, predsednik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije
Datum prve objave kataloga: 15. 3. 2021
Datum zadnje spremembe: /
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.svetromskeskupnosti.com
Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v tiskani obliki dostopen na sedežu organa:
Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota.


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga


2.1 Področje dela

Svet romske skupnosti Republike Slovenije je krovna romska organizacija, ustanovljena na podlagi Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1), sprejet leta 2007. Svet romske skupnosti predstavlja interese romske skupnosti v Sloveniji v razmerju do državnih organov.  

Naloge sveta so zlasti:
- obravnavanje vprašanj, ki se nanašajo na interese, položaj in pravice romske skupnosti;
- dajanje predlogov in pobud pristojnim organom;
- spodbujanje dejavnosti za ohranjanje romskega jezika in kulture;
- spodbujanje in organiziranje kulturne, informativne, založniške in druge dejavnosti, pomembne za razvoj romske skupnosti;
- razvijanje in ohranjanje stikov z romskimi organizacijami v drugih držav. 

Svet lahko daje Državnemu zboru Republike Slovenije, Državnemu svetu Republike Slovenije, vladi, drugim državnim organom, nosilcem javnih pooblastil in organom samoupravne lokalne skupnosti predloge, pobude in mnenja v zadevah izsvoje pristojnosti. Državni organi, nosilci javnih pooblastil in organi samoupravne lokalne skupnosti morajo pridobiti predhodno mnenje sveta, kadar sprejemajo ali izdajajo predpise in druge splošne pravneakte, ki se nanašajo na položaj romske skupnosti.
Sestavo Sveta romske skupnosti Republike Slovenije in njegovo podrobno delovanje urejata Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji in Poslovnik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije.


2.2 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanjeinformacij javnega značaja

Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja Sveta romske skupnosti Republike Slovenije:

- Jožef Horvat Sandreli, predsednik Sveta romskeskupnosti Republike Slovenije
T: 02 526 1304
E: rskupnost@siol.net

- Janja Rošer, strokovna sodelavka Sveta romske skupnosti Republike Slovenije
T: 02 526 1304
E: rskupnost@siol.net


2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja organa: 
   
- Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1)
- Poslovnik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o javnih financah
- Uredba o upravnem poslovanju
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije

2.3.1 Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisovje dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

2.3.2 Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

2.4 Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimiorgan upravlja
/

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskihsklopih

2.5.1 Strategije in programi

Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017 - 2021.

2.6 Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
/

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji: 
Svet romske skupnosti Republike Slovenije Lendavska 16/a, 9000 Murska Sobota  

Uradne ure: 
PONEDELJEK 09.00 – 12.00 
SREDA0 9.00 – 12.00  
PETEK09.00 – 12.00  

V enakem času in obsegu se uradne ure zagotavljajo tudi po telefonu.

3.1 Stroškovnik

Svet romske skupnosti Republike Slovenije lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.  

4. Seznam najpogosteje zahtevanihinformacij javnega značaja
/